اخاذی نیروهای اداره جالک (جالق) از کارگران بلوچ

به گزارش رسانک ،صبح امروز چهارشنبه ٢٨ اردیبهشت ماه ١۴٠١، نیروهای اداره اطلاعات شهر جالک در شهرستان شستون با مراجعه به محل کار چند کارگر از آنها اخاذی کردند. 

گفته می شود نیروهای لباس شخصی اداره اطلاعات، از بّنای این کارگران خواسته اند که برای آنها بصورت مجانی کار کند ولی بنا بدلیل مشغول بودن، پاسخ منفی داده است. 

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: بنا به نیروهای امنیتی گفته است که “وقتی وقتم آزاد شد، کار شما را انجام می دهم.”

وی افزود: “پس از آن نیروهای اداره اطلاعات درخواست مدارک خودروی بنا را از وی کردند که بدلیل حاضر شدن بنا با لباس کارگری، مدارک همراهش نبود و اطلاعاتی ها خودروی او را با خود بردند.”

اخاذی و زورگویی نیروهای امنیتی و نظامی بدلیل عدم توجه مقامات قضایی به شکایات مردم بلوچ در بلوچستان همواره رخ می‌دهد که نشان از فساد این ارگان ها و سازمان ها میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*