تداوم صف های طولانی برای دریافت روغن

رسانک/ در میان بی کفایتی مسئولین و مقامات حکومتی مردم در نقاط مختلف بلوچستان مجبورند ساعت ها برای خرید یک روغن خوراکی در صف بایستند.

سوءمدیریت و عدم برنامه ریزی صحیح و کارشناسی شده جهت اجرای طرح های اقتصادی توسط کسانی که هيچگونه تخصصی در این زمینه ندارند باعث شده تا در بسیاری از شهرها از جمله شهر پهره، مردم زیر آفتاب سوزان بایستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*