بد نیست بلوچستان را مطالعه نمایید!! 

هر کجای جهان پای گذارم لباس زیبا و فاخر بلوچی خود را به تن دارم. 

لباس زنان بلوچ، ذوق سلیقه هنرمندانی است که دارای اصالت و فرهنگی بسیار غنی تر از آنی دارند که شما بظاهر هنرمندمان کشور ایران از آن بعنوان نماد فروش “مواد مخدر” یا “تروریست” مورد آماج توهین و تحقیر قرار دهید.

اینک پا را فراتر از حد وحدود خود گذاشته و از لباس فاخر و زبیای منِ زن بلوچ، برای رسیدن به اهداف خود سوءاستفاده نموده و خیلی ناشیانه بدون در نظر گرفتن جغرافیای کشور خود که بلوچستان کجا و آستارا و ترکیه کجاست را بهم ربط داده اید.

جناب کارگردان و عوامل فیلم “ساخت ایران ۳”؛ من بعنوان یکی از زنان بلوچ کشور ایران سوالی دارم!. 

آیا شما می‌دانید لباس من از نظر مادی، فرهنگی و هنری بعنوان برترین لباس فاخر سوزندوزی بلوچ، ثبت ملی شده و حرکت ناشیانه شما یعنی بخطر انداختن امنیت ملی است؟

و آیا می‌دانید دیگر گذشت آن زمان که صدای سیمای میلی را با سکوت پاسخ می‌دادیم؟ هیچ می‌دانید همانطور که شما در عصر علم و تکنولوژی و عصر ارتباطات بسر می‌برید ما هم بهره مندیم و دیگر اجازه نخواهیم داد بیش از این با فرهنگ و اصالت و عزت جهانی ما بازی کنید؟

از کارگردان و عوامل فیلم ساخت ایران ٣، بخاطر اهانت بزرگی که به لباس زن بلوچ که عفت اوست، در کشوری که ادعای وحدت، همبستگی و احترام به فرهنگ ملیت ها و مذاهب دارد درخواست عذرخواهی از ملت بزرگ بلوچ؛ علی الخصوص از زنان بلوچ را داریم. 

✍️ توران حمل زهی

فعال مدنی بلوچ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*