معوقات مزدی کارگران شهرداری پهره 

به گزارش رسانک، کارگران شهرداری پهره از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

شماری از کارگران شاغل در شهرداری پهره که در بخش خدمات و فضای سبز کار می‌کنند، اعلام کردند: “۵ ماه حقوق و ۱۳ سال عیدی از شهرداری طلبکاریم که فقط شهرداری در روز‌های گذشته یک ماه از معوقات مزدی ۵ ماهه، حدودا ۶۵۰ تن از کارگران را پرداخت کرد و هیچ خبری از پرداخت ۴ ماه حقوق سال جاری و عیدی و پاداش، نیست!”

این کارگران با بیان اینکه ۱۳ سال است، شهرداری پهره به ما کارگران عیدی نمی‌دهد، افزوند: “طبق قانون کار کلیه کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند اما شهرداری پهره به این قوانین پایبند نیست”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*