بلۆچی زبانئے نامیگێن شائر، شاهلچه کار و کئواس و زبانزانت واجه سئید زَهور شاہ

رسانک/ ھاشمئے بوتن رۆچئے درگتا مان  بلۆچستانئے بازێن دَمگان لبزانکی و  ربێدگی گلانی نێمگا مراگش برجم دارگ   بوتگ اَنت۔

 بلوچی زبانئے شاہ کئواس و  نامیگێن شائر و زُبانزانت واجه سئید ھاشمی 21 اپریل1926 آ مان گنجێن گوادرا ودی بوتگ و بُنکی وانگ چه وتی بُنکی ھند گوادرا در بُرتگ و گێشێن تالیم زانتئے  ھاترا بازێن مُلک و ولاێتانی سپرَ کرتگ.

واجه سئید ھاشمی بلۆچی زبانئے مزنێن  شائر و شاہ نبیسے بوتگ، بلۆچیا ابێد انگریزی، اردو، پارسی ، اربی و دگه بازێن  زبانانی  بلاێن زانتکارے بوتگ۔

  زهور شاہ  ھاشمیا داکتر این ایس شکلا  ھئواریا  اوستا و هندو  یورپین زبانانی سرا کار  کُرتگ و اے ردا سئید زھور شاہ ھاشمیئے  گوَشتگ که بلۆچی زبان هند و یورپین   زبانان و انچُش پهلوی زبانا سێادی  هست.

1951 آ مان کراچیا سئید ھورشاہ ھاشمی  ئے سرۆکێا ائولی بلۆچی لبزانی  گل  “بلۆچی سرچمگ”  ئے ناما  ٹهێنگ  بوت که اے گلا  بازێن جُهد و کوشستان پدا ائولی رندا  “سرچمگ  لکوڑ” ئے ناما  بلۆچی لکوڑ دێما آورت تانکه رۆچ مرۆچی  لکوڑ بلۆچی زبانئے نبیسگا کارمرز بئیگا اِنت. 

اگن ما په راستی بچارێن مرۆچی بلۆچی زبان که تهریری  شکلێا نبیسگ و وانگ بیت تا اے مزنێن سهرا اێن پٹ‌وپۆل واجه سئید زھور شاہ ھاشمیئے سرا بندگ بوتگ.

 چه اشان ابێد سئید زھور شاہ ھاشمیا  بیست و ھشت کتاب بلۆچی لبزانکا  ٹیکی  داتگ که اِشانی تها سئید گنج  ، بلۆچی سیاھگئے راست نبیسگ  , شاھلچه کار په بلۆچی  لبزانکا گنج و  جۆهانێن ٹێکی اَنت. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*