چه باچکۆ و درۆگێن سرمچاران هژار بئیگ

رسانک/ انچش که پێسرا گوَشگ بوتگ‌ و راجدۆستێن مردمان، چه اێرانئے سایبری پئوجا ڈاه داتگ‌ و هژار کرتگ‌اَت، وهدے که اێرانئے هۆنوارێن هکومت سکّترێن اڑ و گپچالانَ کپیت وتی سايبرى پئوجئے لگۆر و باچکۆێن (ناراستێن) “سرمچاران” گێشتر كارَ بنديت تانکه وتی اُرش و الگاران بلۆچستانئے راستێن سرمچار و جهدكارانی هلاپا ترندتر بکنت.

چه اێرانئے سایبری پئوجئے لگۆران لهتێنا سرمچارانی پُچّ و پۆشاك گوَرا کرتگ و وتارا همے بلۆچى پُچّانی تها پناه كرتگ تانكه گندگ و زانگ مبنت، بله مرۆچى اشانی كردار آیان پاشک و پدّرَ کنت. هر كسَ زانت که اے کاسگ‌چٹّ، هکومتئے کارنده اَنت. تان گڑا لازم اِنت هژار بێن که اێرانئے سایبری پئوجئے چێر کرتگێن داما مكپێن.

سجّهێن جهدكار مان سئوشَل میدیا و راجمانی رسانکان وتى جهدا په بلۆچ و بلۆچستانئے وڑ وَڑێن مسله و اڑ و جنجالانی گیشّێنگا كاربند بكننت، چیّاكه مرۆچى گندگَ بیت که چه اے جهدان اێرانئے هکومت سکّ پدرد بوتگ و وتى باچکۆێن “سرمچاران” پرماتگی تانکه گۆن ناتپاكیئے تُهمئے چنڈگا بلۆچانى چست و اێران كمتر بكننت و نێٹ هكومت په بلۆچ و بلۆچستانئے گار کنگا سۆبێن ببیت.

اشیا مشمۆشێن که اێرانئے سایبری پئوج وتی بازێن سیاست و شۆنداتان گۆن لهتێن بلۆچانی همراهیا دێما برگا اِنت، نه گۆن دگه راجانی مردمان.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*