مصادره زمین های مردم بلوچ در شهرستان رودبار

به گزارش رسانک، روز گذشته ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰، یکصد و بیست و چهار هکتار از زمین های مردم در شهرستان رودبار جنوب با دستور مقامات قضایی، توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران از دست مردم گرفته و تصرف شد. 

این زمین ها که زمین های آبا و اجدادی مردم منطقه بودند به بهانه “اراضی ملی” از مردم گرفته شدند. 

اخیرا مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مرکز بلوچستان، در سفری که به چهبار داشت، مصادره زمین های مردم بلوچ به بهانه اراضی ملی را اقدامی “ظالمانه” از سوی دولتمران خوانده و گفته است که هیچ بخشی از زمین های اقلیم بلوچستان بدون مالک نیستند و اگر سند هم ندارند اما از زمان های دور و قرن ها پیش و نسل اندر نسل در مالکیت مردم بلوچ بوده اند و نباید آنها را به بهانه اراضی ملی از مردم مصادره کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*