سنت غلطی بنام بیڈ (انتقام)

✍🏻 میرچاکر بلوچ

یکی از سنت های غلطی که توسط بیگانگان در جامعه بلوچستان رواج پیدا کرده است انتقام است. 

از وقتی که سپاه پاسداران امنیت بلوچستان را بدست گرفته است، جوّ ناامنی و کشتار توسط این ارگان تروریستی در استان بلوچستان و سیستان پهناور و غنی از منابع به راه افتاده است.

انگار یادمان رفته که ما باید در چنین شرایط حساس یک دست باشیم و نباید اتحادی که در گذشته داشتیم، فراموش کنیم و به حرف های بیگانگان توجه نکنیم و از آلت دست بودن و اسباب آنها استفاده نکنیم.

امروز چیزی بجز کشتار افراد نامدار فعالین و مردان صلح جو ماحصل حضور سپاه تروریستی پاسداران در بلوچستان نیست. این ارگان تروریستی دوستدار ملت بلوچ و مردمان ایرانی نیست و میخواهد با هدف برهم زدن امنیت جامعه و ناامن قرار دادن آن، به هدفش که همان به زیر کشیدن آزادی خواهی و خفه کردن صدای حق است به چپاول منابع مالی برسد.

سپاه با بر هم زدن نظم عمومی جامعه در بلوچستان و استان های مرزی و شعله ور ساختن جنگ های قبیله ای و طایفه ای باعث بروز مشکلات زیادی از جمله ناامنی و کشتار شده و روحانیون، سرداران و تحصیلکردگان، بازاریان، همه و همه دست در دست هم بدهند و این ارگان تروریستی را بایکوت کرده و دست رد به سینه آنها زده شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*