پاک کردن شعارهای مربوط به مخالفت با تقسيم بلوچستان در شستون

رسانک/ دشمنان بلوچ و بلوچستان چشم دیدن آگاهی ملت بلوچ را ندارند و حتی در مقابل مبارزه کاملاً مسالمت‌آمیز و مدنی مردم بلوچ درمانده و خوار شده اند.

نیروهای تندرو و افراطی وابسته به ارگان ها و نهادهای دولتی و نظامی بیشترین دلهره از بیداری بلوچ ها را دارند، زیرا بیداری ملت بلوچ باعث شده تا این مردم بیش از پیش بدنبال حقوق اساسی که عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران از آنها ستانده؛ باشند.

شعارنویسی مخالفان تقسيم سرزمین مادری ادامه خواهد داشت و دشمنان بلوچ و بلوچستان هم بدانند که این سرزمین هرگز تقسیم نخواهد شد زیرا صاحبان و وارثان آن نسبت به آن احساس مسئولیت می کنند.

این مردم بخوبی می‌دانند که آن مناطقی که توسط حاکمان مرکزگرا به کرمان و هرمزگان الحاق شده اند، اکنون در بدترین شرایط و وضعیت هستند؛ پس اکنون نه تنها با تقسيم دوباره بلوچستان مخالف هستند بلکه خواستار بازگرداندن مناطق منفک شده آن به سرزمین مادری نیز میباشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*