آینده مبهم کودکان بلوچ زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی ایران

رسانک/ کودکان و نوجوانان هر جامعه، سرمایه های ارزشمند آن جامعه و سرزمین هستند. در بلوچستان اما، بدلیل سیاست های تبعیض آمیز حاکمان ایران در طول چندین دهه، فقر تحمیلی و محرومیت بر همگان سایه انداخته است.

در این میان کودکان، قربانی اصلی سیاست های رژیم های حاکم بوده و هستند تا جایی که بسیاری از کودکان بدلایلی همچون فقر، بدون شناسنامه بودن و…. نه تنها قادر به تحصیل علم نیستند بلکه مجبورند تبدیل به کودکان کار شوند.

برای برچیدن این سیاست ها و نظامی که رژيم جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در بلوچستان در پیش گرفته است، کافی است تلاش خود را برای مبارزه و براندازی؛ از طرق مسالمت آمیز بیش از پیش کنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*