سرزمین های ثروتمند با ملل فقیر

رسانک/ مردم در سرزمین های ملل تحت ستم در جغرافیای ایران با وجود پتانسیل های بالای توسعه و پیشرفت در بدترین شرایط معیشتی قرار دارند.

بلوچستان، کوردستان، عربستان و آذربایجان از جمله این مناطق می باشند که بسیاری از سرمایه های این سرزمین ها به استان ها و شهرهای مرکزی ایران برده می شوند و برای مرکز ایران منفعت می آورند.

سیستم حکومتی مرکزگرا و تمامیت خواه که در نزدیک به یک قرن حکومت بر سایر ملل با ترفندِ استعمار نوین همواره در تلاش برای ضعیف و نابود کردن ملل دیگر را بوده، باعث شده تا بسیاری از مردم در مناطق غیرفارس نشین از لحاظ معیشتی و اقتصادی در وضعیت بسیار بدی قرار بگیرند در صورتی که منابع درآمدی آنها بهتر و بیشتر بوده است.

اتحاد و همبستگی در کنار مبارزه مسالمت‌آمیز و مدنی می تواند ملل تحت ستم در ایران را به حقوق ملی و سیاسی خود برساند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*