عواقب قرار داد ۲۵ سال چین و ایران

✍️بشار زین الدینی

جمهوری اسلامی به دلیل تحریم ها از سوی جوامع بین المللی و علی الخصوص کشور آمریکا در حال از دست دادن قدرت های خود میباشد. رژیم ایران از دیر باز تاکنون با جنایت های مشابه ی از نظیر این قراردادها در حال گذراندن آخرین روزهای عمر خود میباشد. 

بر هیچکس پوشیده نیست کشور های کمونیستی هیچگاه به فکر رفاه مردم کشور نبوده و نیستند، حال به این نتیجه رسیده اند که پایه های حکومتشان به لرزه در آمده است، در حال تجزیه چپاول جغرافیای ایران که حاکمیتش در ضعف قرار دارد، میباشند. 

این نوع حکومت های کمونیستی فقط با کشورهای همانند خود میتوانند قراردادهای ننگین امضا کرده و سرزمین مردمان را به تاراج بکشانند. 

حال با نگاهی عمیق تر به عواقب این قرارداد می پردازیم. بعد از امضای این قرارداد بین دو کشور چین و ایران صیادان بلوچ بیشتر از قبل با فقر دسته و پنجه نرم میکنند. 

وقتی که این قرارداد زیر دندان های کشور چین طعم خوشی بگیرد، چین با پیشنهاداتی دیگر همچون چپاول منطقه آزاد چهبار می پردازد و رژیم ایران که ناکام تر از دیروز است مجبور به تن دادن همچنین قرارداد های دیگر هم میشود. 

همانطور که قبلا هم به این قضیه اشاره شده است، چین با بهانه این قرارداد قصد ساخت شهرک هایی برای اسکان شهروندان خود دارد، از یک سو رژیم ایران در حال ساخت شهرک هایی در چهبار است که بتواند چندین میلیون نفر (غیر بومی) را در آن جا مهاجرت دهد و قطعا ملت بلوچ دیگر در سرزمین خود در اقلیت خواهد شد.

این فقط یک روی این قضیه ی میباشد، روسیه که به ظاهر رفیق دیرینه جمهوری اسلامی است در حال زمینه سازی و قصد  فرستادن چندین هزار تن از نیروهای خود را به بلوچستان دارد. 

آری این مسئله کمی کمرنگ تر از قبل شده است اما دو فردای دیگر صدای قرار دادی ننگین تر، بین ایران و روسیه به گوش هایمان خواهد خورد. 

عواقب و خسارات این قرارداد جدا از بیکار شدن چندین هزار نفر صیاد بلوچ، بر نابودی دریای بلوچستان هم غلبه خواهد کرد، نابودی آبزیان، نابودی اکوسیستم، و هزاران ضرر و زیان دیگر. 

پس از بیکار شدن صیادان، مجبورند به شغل های کاذب و پرخطر همچون سوختبری روی بیاورند، که چند صباحی نگذشته آماچ گلوله های سپاه پاسداران میشوند. 

چین با امکانات به روز و در دست داشتن بهترین تجهیزات صیادی، با یکبار صید در دریای بلوچستان ، به معنای واقعی دریا را جارو خواهد کرد، در چند سال آینده چهره اصلی این جنایت برای جهانیان واضح تر خواهد شد.

اما ما باید با مبارزه مسالمت آمیز اهداف اصلی و پشت پرده این قرار داد را بدانیم، یکی از مهم ترین راههای مقابله نرفتن به پای صندوق های رای میباشد، زیرا این میتواند مشت محکمی بر دهان رژیم ایران باشد. 

ملل تحت ستم واقع در جغرافیای ایران علی الخصوص ملت بلوچ بیشتر از دیگری دچار خسارت خواهد شد زیرا دریای بلوچستان متعلق به ملت بلوچ بوده و است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*