خبر

بازنشر

شهید “یاسر شه بخش”، مدافع مکی رسانک/ شهید “یاسر شه بخش” که در جمعه خونین زاهدان در ۸ مهر ماه ١۴٠١، توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید، …..ادامه خبر