گزارش

کوچاندن اجباری صاحبان زمین ها با بهانه طرح ساماندهی حاشیه‌نشینان ‌استان بلوچستان و سیستان

به گزارش رسانک، رژیم جمهوری اسلامی ایران با ترفندهای مختلف در تلاش برای کوچاندن صاحبان و بومیان در استان بلوچستان و سیستان جهت اشغال زمین ها میباشد. در همین راستا …..ادامه خبر