خبر

مئولوی اَبدالهمید: “اێران و پاکستان وتی مردمانی نارَزاییان گۆش بدارنت و آیانی لۆٹان پورهَ بکننت”

رَسانک نیوز جُمَه رۆچا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲، مئولوی اَبدالهمیدا یکّ بهرے چه کُتبهئے نُمازئے هبران اشاره چه انۆگێن اێران و پاکستانئے وئیلئے بارئوا کرتگ: “یکدومیئے اے سیمسری مِڑگ هچّ …..ادامه خبر

خبر

یکّ بلۆچئے جنازه آوار جنگ بوتگ، دست نیروهانی نزامی کُشگ و کُربانی بوتگێن مردم چه آیان نێمگا پاترپ دئیگ بئیگ‌اَنت

رَسانک نیوز     زی جُمَه رۆچا 26 آبان 1402، هنگ مرزی نیروهان، گلشاه پاسگاه، پکیر شهسوار کلگئے، دۆست مهمدشهرئے دست چێرا اِنت (هیرمند) امیر سپری (سارانی) پاسگاه کارندهان آییئے لۆگ نێمگا …..ادامه خبر

خبر

واهد بکش بادپا

✍🏻 پرهاد باب واهد بکش بادپا راجئے مهروانێن ادبی رهدربر، زبانزانت، پٹّ و پۆلکار، رجانکار و بلۆچی زبان و دۆد و ربێدگئے رژنا و چمۆکێن استار اَت. چه بلۆچستانئے بازێن …..ادامه خبر