خبر

ما مردم کسرکند و حومه مشکلات زیادی در میان نبود امکانات بهداشتی و درمانی مناسب روبرو هستیم.

#ارسالی  سلام ما مردم کسرکند و حومه مشکلات زیادی در میان نبود امکانات بهداشتی و درمانی مناسب روبرو هستیم. مثلا برای زایمان اول باید از هر نقطه شهرستان های گِه …..ادامه خبر

ارسالی شما

پیام شما؛فرماندار محترم شهرستان گه و بخشدار محترم لاشار ما اهالی روستای اوگینک محضرتان عارض می شویم.

باتوجه به اهمیت موضوع آموزش وآینده فرزندانمان و اینکه در این برهه از زمان امر مهم آموزش از طریق شبکه آموزش ویا ازطریق اینترنت در حال انجام است. درحالی که …..ادامه خبر