ارسالی شما

ارسالی شما… جاده روستاهای شمشی, گوهرت, شم سیاهان, بندرعبد و محمدآباد از توابع بخش لیردف 24 سالی میشه که به حال خودش رهاشده و کسی بفکرش نیست

جاده روستاهای شمشی, گوهرت, شم سیاهان, بندرعبد و محمدآباد از توابع بخش لیردف 24سالی میشه که به حال خودش رهاشده و کسی بفکرش نیست. مسئولان همیشه دم از افتتاح و …..ادامه خبر