خبر

ائیید په مراد بات

رسانک رمزانئے ائییدا بلۆچ راجا مراد باتَ گوَشیت. امێت انت که انّوگێن جاور هال بدل ببیت و ڈس کرونائے وباه و زۆراکێن اسلامی جمهوریئے بلاه چه مئے ملک و مێتگان …..ادامه خبر