گزارش

فشار پزشک غیربومی مریم ولی تبار به مسئولین عامل اخراج کارشناس بومی امور رفاهی شبکه بهداشت چهبار

اختصاصی رسانک/فشارهای پزشک غیربومی درمانگاه شماره ۴ شهری چهبار مریم ولی تبار به وزارت بهداشت،دکتر مهدی میرادی مدیرشبکه بهداشت درمان مجتمع عالی سلامت شهرستان چهبار و دکتر یوسف جنتی معاونت …..ادامه خبر