خبر

شیرازئے آدل آبادئے زندانا یک بلۆچێن زاندانیئے اێدام کنگ بوتگ

رَسانک نیوز یکشمبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲، شیراز، آدل آبادئے زندانئے سرمستران، یک بلۆچێن زندانییئے اێدامئے هُکم اجرا کُرتگ. هال وشا اے بلۆچێن زندانییئے پجّار “یاسین زئیندینی” سی سالگ، سُهرابئے چُکّ، …..ادامه خبر

خبر

یکّ بلۆچئے جنازه آوار جنگ بوتگ، دست نیروهانی نزامی کُشگ و کُربانی بوتگێن مردم چه آیان نێمگا پاترپ دئیگ بئیگ‌اَنت

رَسانک نیوز     زی جُمَه رۆچا 26 آبان 1402، هنگ مرزی نیروهان، گلشاه پاسگاه، پکیر شهسوار کلگئے، دۆست مهمدشهرئے دست چێرا اِنت (هیرمند) امیر سپری (سارانی) پاسگاه کارندهان آییئے لۆگ نێمگا …..ادامه خبر

خبر

اُستادانی (معلم‌انی) نبئیگا دو ماه چه نۆکێن سالا گوزگا اِنت واشئے شهرا دبستان حدیثا استاد نێست

رَسانک نیوز، دو ماهئے گوزگا و پد چه نۆکێن سالا (1402-1403)، نۆدربر ائولی کلاسئے دبستانئے چُکان واشئے شهرئے مدرسه حدیثئے انگت بے استادا اِنت. گێشتر هالانی ردا، بانُک میرابدیی استاد …..ادامه خبر