ارسالی شما

بی‌خیالی جهاد کشاورزی و نشان ندادن واکنش به اعتراضات کشاورزان این قشر را به کلی ناامید کرده. بادمجان دست دلال کیلو ۵۰۰ تومان، دست مردم کیلو ۶ هزار تومان است.

کشاورزان بادمجان‌ها را بخاطر وجود دلال ها و قیمت پایین جلوی شترها یا در خیابان ریختند. آن‌ها می‌گویند هر کیلو بادمجان برای‌شان ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان هزینه دارد اما دلال …..ادامه خبر