محیط زیست بلوجستان

هشدار به شهروندان حاشیه رودخانه سرباز/ گانڈوها به آب های شمالی رودخانه آمده اند.

رسانک/ طی روزهای اخیر گزارش هایی از حضور گاندوها در قسمت های شمالی رودخانه سرباز به مجموعه رسانک رسیده؛ از اینرو مردم و علی الخصوص کودکان روستاهای حاشیه رودخانه مراقب …..ادامه خبر