خبر

مئولوی اَبدالهمید: “اێران و پاکستان وتی مردمانی نارَزاییان گۆش بدارنت و آیانی لۆٹان پورهَ بکننت”

رَسانک نیوز جُمَه رۆچا ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲، مئولوی اَبدالهمیدا یکّ بهرے چه کُتبهئے نُمازئے هبران اشاره چه انۆگێن اێران و پاکستانئے وئیلئے بارئوا کرتگ: “یکدومیئے اے سیمسری مِڑگ هچّ …..ادامه خبر