مۆرتانئے پاسگاهئے نزّیکیا راسکئے دمگام یک نامالومێن جهمنندێن بلۆچیئے لاشیئے درگێجگ

رَسانک نیوز

یکشمبه ۱۷ تیر ۱۴۰۳، یک نامالومێن جهمنندێن بلۆچیئے لاش سیمسرئے پاسگاهئے نزّیکیا (مۆرتانئے) تها راسکئے شهرئے دمگان آ هلکئے مردمانی دستا درگێجک بوتگ.

چه اے جهمنندێن بلۆچئے پَجّارا تا انّون هچ هالے نێست بله آ مردمانے که دیستگِش گوَشنت که اے لاشا دێر گوَستگ‌ و آییئے جانئے گۆشت جتا بوتگ‌اَنت.

دگه هالے چه آییئے بێران بئیگ و آییئے کُشگئے هال دستا نگپتگ بله هلکئے مردم گوَشنت که نزامی نیروانی تیرگواری مردمانی نێمگا مدام هست‌اِنت و اُگدادارانی گردنئے نگرگئے سئوبا، اے هالانی چێر دئیگئے نیمّۆن چه آیانی نێمگا مُدام انجام بیت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*