بلۆچستان اُستمانئے گل نئورۆزا و بهارگاه ، بلۆچستانئے سجّهێن جهمنندان مراد باتَ گوَشیت و امێتَ کنت سال 1401، اێرانئے سرزۆر و بژناکێن رجیمئے گُڈّی سال ببیت.

 گَلئے باسک و رهشۆنانی شرّێن واهگ شمئے مُدامێن همراه اِنت.

بلۆچستان اُستمانئے گل

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*