نخل مَکُران جاودانه است

رسانک/ طی روزهای اخیر قطع تک نخل ساحل روستای “دَرَک” موجی از واکنش های منفی نسبت به این عمل به راه انداخت.

بنابر تحلیل های فعالان اجتماعی و فرهنگی بلوچ، افرادی که اقدام به قطع این درخت نخل کرده اند، دارای تفکرات افراطی و تندروانه بوده اند. تفکراتی که ممکن است باعث نابودی خود آنها نیز شود.

این در حالی است که همگان بایستی بدانند “قدرت اصلی، مردم هستند” و چنانچه مردم بخواهند قشر خاصی را به زیر بکِشند، آن روز، آخر حیات آن قشر خواهد بود.

از طرفی دیگر هر کسی و یا قشری پایگاه مردمی نداشته باشد، بدون شک به نحوی از بین خواهد رفت. در جامعه ای که آسیب رساندن به محیط زیست کاری بسیار ناپسند است، اقدام به این عمل به “نابودی” عامل آن منجر خواهد شد.

نخل در بلوچستان نماد استقامت و پایداری می‌باشد، بنابراین آن افرادی که قصد نابودی نماد بلوچستان را دارند به یقین بدانند که آن کس و یا قشری که نابود خواهد شد عامل و تفکر ناپسند آنهاست نه “نخل جاودان مَکُران”.

(ویدئو از مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*