خبر

سیمسرئے نیروانی دستا بلۆچین کۆپگبرێن ٹێل کشانی جَنَگ و چۆپگ زابل میلکئے سیمسرا

رَسانک نیوز چارشمبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲، جمهوری اسلامیئے رژیم سیمسرئے نزامی نیروان، زابل میلکئے سیمسرا بلۆچین کۆپگبرێن ٹێل کش که چنت لیتر ٹێلے برۆک‌ بوتگ‌اَنت، جَتَگ و چۆپتگ‌اَنتش. گوَشگ بیت …..ادامه خبر