خبر

میرجاوهئے سیمسرا بلۆچ ورناهے بێران بئیگ گۆن پاکستانئے نزامیانی تیرگواریان

رَسانک نیوز یکشمبه رۆچا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، یک بلۆچ ورناهے رۆتکئے سیمسرا میرجاوهیا گۆن پاکستانئے سیمسری نزامیانی راستێن تیرگواریان تیرانی آماچ بوتگ و بازێن ٹپانی سئوبا وتی ساهی چه دستا …..ادامه خبر