خبر

دوگانگی سیاست رژیم ایران در عمل و شعار توسعه

رژیم جمهوری اسلامی ایران سخن از توسعه در سواحل بلوچستان می زند؛ با این اوصاف خروج تجهیزات از استان و اسکه بندر شهید رجایی در عمل کاملا متضاد با مبحث توسعه ای است که از آن، توسط حاکمیت سخن بمیان می آید چرا که با نظر به تحریم هایی که رژیم تروریست پرور جمهوری اسلامی با رفتارش خود را دچار آن ساخته است در آینده خرید چنین تجهیزات بروزی انجام شدنی نیست. …..ادامه خبر