خبر

گُلستانئے اُستانا، یک بلۆچ ورنا دِهکانکارے گۆن نزامی نیروانی تیرگواریان ٹپّیگ بوتگ

رَسانک نیوز دوشمبهئے سُهبا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، نزامی نیروانی تیرگواریان یک تراکتوریئے نێمگا تیرگواری کرتگ سئوب بوتگ که یک بلۆچ جهمنندے ٹپّیگ ببیت. اے بلۆچ جهمنندئے پجّار (منسور اشتراک)، اَبدلّاهئے …..ادامه خبر