خبر

درخواست از سازمان های بین المللی حقوق بشری جهت تحقیق در مورد نسل کشی در بلوچستان توسط دکتر مهرنگ

به گزارش رسانک، روز شنبه ٢٣ دی ماه ۱۴۰۲، دکتر مهرنگ بلوچ، رهبر اعتراضات مردمی در شرق بلوچستان با انتشار یک ویدئو از سازمان‌ ملل خواست تا ضمن بررسی مسئله …..ادامه خبر