خبر

لۆگان بِجَلّێن

رسانک/ انون که مئےشمئے ماتێن وتن ڈس کرونائے آماچ انت، مئے دزبندی انت چه شما بانُکێن گهاران و واجهێن براتان کۆشست بکنێت که وتی لۆگان بِجَلّێت. اێرانے سرکار وتی هێدان …..ادامه خبر