خبر

تقدیم به سوختبران بلوچ، انسان های آزاده ای که در راه نان، از جانشان گذشته اند. آنان که با آتش و گلوله آشنا هستند و در روز های اخیر نشان دادند با تپاکی و براتی می توانند از پرچمداران آزادی وطن باشند.

سیریک و سراوان برادرند  هر دو فرزندان یک مادرند هامون و میناب و رودبارزمین جمله جان و دل یک سرزمین بلوچستان نام زیبای این خانه است معراج عشق و منزل …..ادامه خبر