خبر

فائزه براهویی واستا!

✍️🗣 ابوبکر بهرامزئی گوَشتِن مُتابکا فائزه بس چه جمهوریئ اسلامیئ امنیتی نیروان لو‌توک بوتگ هما کسا که چهبارئی نیروی انتزامیئ بامردا که پانزده سالیگین جنین چُکئی سرا دست دراجی کرتگ …..ادامه خبر