خبر

وضعیت نابسامان بهداشتی در منطقه شیرآباد زیر سایه بی توجهی شهرداری زاهدان

رسانک/ ویدئو دریافتی از منطقه شیرآباد، خیابان پیربخش نشان می‌دهد که این محله از نظر بهداشتی وضعیت نابسامانی دارد. بر اساس این گزارش، علیرغم درخواست های مکرر شهروندان، شهرداری هیچگونه …..ادامه خبر