خبر

اێرانشهرئے نیرو نزامیئے باج گِرَگ چه ٹێل بها کنۆکێن بلۆچانے که جادهئے کرَّئے نندۆک‌اَنت

رَسانک نیوز پهرهئے (اێرانشهر) نیرو نزامی، وتی درێس و جاهئے بد کارمرزیا (سوء استفاده)، چه بلۆچێن جادهئے کِرّئے نندۆکێن ٹێل کشان، مپتێن ٹێل گرنت و چه آیان باج گرنت. گۆن …..ادامه خبر