ارسالی شما

ارسالی شما …

سلامی دارم خدمت همه مسئولین نمایندگان علما وهمه انهایی که از دولت حقوقی واز بیت المال در استان سیستان وبلوچستان حقوق میگیرند این دختر معصوم اسمش زینب است با مادرش …..ادامه خبر