خبر

آتش به جان رژیم در کورین

رسانک / اتحاد جوانان در بخش کورین از توابع شهرستان دُزاپ (زاهدان) آتش به جان رژیم و نیروهایش انداخت. مردم در سایر شهرها و نقاط به اعتراض پیوسته اند.