ارسالی شما

سدهای بلوچستان پر از آب هستند و کشاورزان در پایین دست همچنان از بی آبی درمانده اند و نميدانند شکایت به کجا ببرند.

مسئولان ایرانی یک یکی به بلوچستان می آیند و می روند ولی هیچ تغییری در وضع افتضاح زندگی مردم ایجاد نمی شود. همه چیز فقط روی کاغذ و ساختگی است. …..ادامه خبر