بلۆچی

چه بنگلاێش تان اێرانا ماتی زبانئے میان‌اُستمانی رۆچ 

ابدلا بلۆچی 21پروری ماتی زبانئے میان‌اُستمانی رۆچ اِنت. ماتی زُبانئے میان‌اُستمانی رۆچئے نام اے هاترا دئیگَ بوتگ که بنگلادێشئے جُهدکاران په ماتی زُبانئے رکّێنگا کُربانی داتگ  اَت. اے هما جُهدکارانی …..ادامه خبر

بلۆچی

ماتی زُبان

✍🏻 ابدلاه بلوچی  ماتی زُبانا پرچا یک مزنێن ارزشتے هست؟ ماتی زُبان هما زبان اِنت که چه مات و پت و کهۆلا هێلیَ گرێن.  پٹ و پۆل کارانی لێکه همش …..ادامه خبر