خبر

در اکثر جوامع حکومت به عنوان نهاد سیاسی در برابر اجتماع؛ مسئولیت ها و وظایفی دارد که با توجه به ماهيت آن حداقل امکانات را برای مردم تحت حاکمیت خویش مهیا می سازد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با توجه به ماهیت فاشیستی و ایدئولوژیکی که دارد و نگاه امنیتی که نسبت به ملت بلوچ و دیگر ملل تحت ستم بوجود آورده است آنها …..ادامه خبر