خبر

ادامه تجمع و تحصن مردم بلوچ و ترکمن در مقابل منزل مولوی محمدحسین گرگیج پس از احضار وی به دادگاه ویژه روحانیت

به گزارش رسانک، نیمه شب ۲۵ و بامداد ٢۶ دی ماه ۱۴۰۱، مردم بلوچ و ترکمن در حمایت از مولوی محمدحسین گرگیج در مقابل منزل وی در گالیکش استان گلستان …..ادامه خبر