خبر

ٹێل کشّێن بلۆچانی جَن و چۆپ و آیانی یکدارانی اۆشتارینگ مینابئے زِرئے نیروانی دستا

رَسانک نیوز یکشمبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲، کۆهستگ مینابئے دمگانی زِرئے نزامی نیروان ٹێل کشێن بلۆچانی یکدار رَند چه آیانی جَنَگ و چۆپگا داشتگ‌اَنتش. گوشگی اِنت کۆهستگئے زِرئے نیروان بگئیر چه …..ادامه خبر