محیط زیست بلوجستان

قتل یک نفر نخل

مرثیه ای با اقتباس از “سوگنامه مظفری” در سوگ تک درخت نخل که در طی قرون در مقابل طوفان‌ها سر خم نکرد اما دیشب (۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰) به تبر …..ادامه خبر