ارسالی شما

پیام شما؛مردم شهرستان راسک هر بار پس از باران با مشکل قطعی اب روبه رو می شوند که از این رو برای رفع تشنگی مجبور به نوشیدن و استفاده از آبهای گل آلود رودخانه هستند.

مردم شهرستان راسک هر بار پس از باران با مشکل قطعی اب روبه رو می شوند که از این رو برای رفع تشنگی مجبور به نوشیدن و استفاده از آبهای …..ادامه خبر