بلۆچی

ما توانستیم پس شما هم می توانید.

سرمایه هر سرزمینی از قشرهای مختلف جامعه آن تشکیل شده است. بلوچستان سرزمین مادری ماست که پیشرفت و آبادانی آن نیز وابستگی مستقیمی به من و شما دارد. اهمیت آموزش و پرورش در دنیای امروز به حدیست که بسیاری از جامعه شناسان آنرا مهمترین نهاد در ساخت یک جامعه موفق می دانند بنابراین لازمه بوجود آوردن پیشرفت و آبادانی نیز بستگی به نوع نگاه ما نسبت به آموزش و پرورش در سرزمین مان دارد. …..ادامه خبر