خبر

جوانان غیور در سنگرهای خیابان‌، همرزمان، اعضای احزاب سیاسی و شخصیت‌ھای ایرانی 

پیام‌های دریافتیِ پر از مهر، فریادهای “از زاهدان تا تهران خونین تمام ایران” و همدردی شما را بلوچستان خونین خواند و شنید. ما سپاسگزار همدردی‌ها و همراهی‌های شما با مردم …..ادامه خبر

بلۆچی

چندنێن شاگئے بادشاه، پهلئوان رسولبکش زنگشاهیئے بێران بئیگ په بلۆچ راجا مزنێن تاوانے

پهلئوان رسولبکشا سرۆدئے تارانی نازێنگ چه کسانێا وتی آریپێن پتئے کرّا بنگێج کرت و نۆکورناییا سرۆدیانی رمبا هۆر ترّت. آ چه پتا ابێد استاد درجانئے مسترێن شاگرد بوتگ و آییئے …..ادامه خبر