خبر

مئولوی اَبدلهمیدا (بلال نسرویئے) کَتل بێران کنگ یک جُرم‌زانتی بئیان کُرتگ

رَسانک نیوز مرۆچی جُمَه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، مئولوی اَبدلهمید اسماێل زهی، دُزاپئے جُمَهئے پێشنمازا، اے شهرئے کُتبهئے آسری وهدا  واننده و دۆستدارێن بلۆچ (بلال نسرویئے) کُشگ یک جُرم‌زانتی و جتایتے …..ادامه خبر