خبر

استعفای دسته جمعی نیروهای بلوچ عضو سپاه در پایگاه نعمت الله کورین و سرجنگل شهرستان دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰، چندین تن از نیروهای بلوچ عضو سپاه پاسداران در پایگاه نعمت الله در مناطق کورین و سرجنگل از توابع شهرستان دُزاپ …..ادامه خبر