ارسالی شما

ما انترنت نداریم

‏شهاب گمشاد‌زهی دانش‌آموز کلاس دهم از روستای قادرآباد در ⁧ بلوچستان و سیستان، نگران درسش است و می‌گوید اینترنتی نداریم که مجازی درس بخوانیم. شنیده‌بودند که مسئولی می‌آید و به …..ادامه خبر